Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Merlinka
Reposted fromshitty shitty viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Merlinka
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaIriss Iriss
Merlinka
7329 460b
Reposted fromparkaboy parkaboy viaIriss Iriss
8790 ea34 500
Reposted fromstrangelovely strangelovely viaBrainy Brainy
8679 9bb5
Reposted fromcrosslab crosslab viaBrainy Brainy
8694 8c04 500

oceanum-cessabit:

L I F E  ☮M A N T R A

Take care of yourself

Reposted fromSkydelan Skydelan viaBrainy Brainy
8696 8384 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaBrainy Brainy
8698 3f07 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaBrainy Brainy
Merlinka
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
5024 93e7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
Merlinka
4233 e2e7
Reposted fromkarahippie karahippie viaexistential existential
Merlinka
Są rzeczy warte i to, co się opłaca. Nie zawsze to, co warte się opłaca. Nie zawsze to, co się opłaca jest czegoś warte. 
— Prof. Bartoszewski
Merlinka
Merlinka
Reposted frombluuu bluuu
Merlinka
Reposted frommarysia marysia viaBrainy Brainy
Merlinka
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viaBrainy Brainy
Merlinka
7646 59fb
Reposted fromdusielecc dusielecc viaBrainy Brainy
Merlinka
6694 eefa
Reposted fromkaraibski karaibski viaBrainy Brainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl